Statut


>> Pobierz statut w formacie .PDF

STATUT STOWARZYSZENIA
ALTERNATYWNA GRUPA MOTOCYKLOWA
JAROCIN
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie „Alternatywna Grupa Motocyklowa BIKERS - Jarocin”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989 Nr 20, wraz z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Jarocin. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji swych celów i prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.Rozdział II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§2

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) skupienie miłośników ruchu motocyklowego z terenu gminy i powiatu Jarocin,
b) popularyzacja wiedzy i kształtowanie opinii na temat lokalnego i krajowego ruchu
motocyklowego wśród społeczeństwa, c) propagowanie zasad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i trzeźwości kierowców,
d) tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w środowisku ruchu motocyklowego,
e) wspieranie działalności na rzecz ochrony zabytków motoryzacji,
f) wspomaganie idei działalności charytatywnej,
g) promowanie miasta i powiatu Jarocin,
h) propagowanie turystyki i sportów motocyklowych.


§3

1. Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele poprzez:
a) organizowanie imprez popularyzatorskich typu prezentacje, pokazy, wystawy, przeznaczone dla szerszej grupy społeczeństwa,
b) organizowanie spotkań, imprez i wyjazdów o zróżnicowanym charakterze dla sympatyków ruchu motocyklowego,
c) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
d) wspieranie działań zmierzających do propagowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
e) realizację oraz udział w imprezach o charakterze charytatywnym i okolicznościowych,
f) współdziałanie z władzami i organizacjami samorządowymi,
g) propagowanie ruchu motocyklowego za pośrednictwem środków masowego przekazu.Rozdział III
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§4

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.


§5

1. Walne Zebranie Członków:
a) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
c) zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej raz w roku, w miesiącu styczniu, na wniosek Zarządu i ma charakter sprawozdawczo – wyborczy,
d) nadzwyczajne Walne Zabranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub ⅓ członków zwyczajnych,
e) o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem zabrania,
f) uchwały Walnego Zebrania Członków są uznane za ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
g) w przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków , jednak nie wcześniej niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania,
h) Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15-stu członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
i) uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie kierunków działania,
b) uchwalanie zmian w zapisach statutu Stowarzyszenia,
c) wybór władz Stowarzyszenia i ich odwołanie,
d) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) przyjmowanie nowych członków honorowych,
f) skreślenie osób z listy członków,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Stowarzyszenia,
h) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
i) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

3. Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne.


§6

1. Zarząd składa się z pięciu osób tj.:
a) prezesa,
b) I wiceprezesa,
c) II wiceprezesa,
d) sekretarza,
e) skarbnika.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
f) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) wydawanie uchwał Zarządu, zapadających zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu w tym prezesa Zarządu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa,

3. Dla ważności oświadczenia woli Stowarzyszenia, także w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja łączna prezesa oraz jednego z wiceprezesów.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż, cztery razy w roku.

5. Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt c , Walne Zebranie decyduje o wyborze członków na poszczególne funkcje określone w treści § 6 ust. 1 statutu Stowarzyszenia.


§7

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składa się z trzech osób ( przewodniczącego oraz dwóch członków ) nie wchodzących w skład Zarządu. Wyboru przewodniczącego, z spośród członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku,
b) występowanie na Walnym Zebraniu Członków ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
c) kontrola opłacania składek członkowskich,
d) sporządzanie protokołów pokontrolnych, podpisanych przez przewodniczącego i co najmniej jednego z członków komisji,
e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o odwołanie Zarządu,
g) udział w posiedzeniach Zarządu.

3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością, w przypadku obecności dwóch członków Komisji Rewizyjnej, decyduje głos przewodniczącego komisji.


§8

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. Kadencja władz wybieralnych trwa jeden rok, rozpoczyna się i kończy na styczniowym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.

3. W przypadku ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu albo zrzeczenia się przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie pełnienia przez niego funkcji w organach władzy Stowarzyszenia, lub odwołania go z pełnienia takiej funkcji przez Walne Zebranie. Można dokooptować nie więcej niż połowę składu organów władzy Stowarzyszenia poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trakcie zwołanego w tym celu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

1. Przynależność do Stowarzyszenia ma charakter dobrowolny.

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski bez względu na światopogląd i wyznanie, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw obywatelskich, który zadeklaruje jednocześnie chęć współpracy oraz swoją lojalność i szacunek w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.

3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba w wieku 16-18 lat, przy czym posiada ona pełny zakres korzystania z czynnego prawa wyborczego oraz ograniczony zakres korzystania z biernego prawa wyborczego tj. wyboru do władz grupy.


§10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.


§11

1. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych odbywa się w drodze dobrowolnego zgłoszenia,
a) pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Zarząd skutkuje przyjęciem w poczet kandydatów,
b) okres kandydacki trwa co najmniej 6 miesięcy,
c) kandydatura po upływie okresu próbnego zostaje poddana pod głosowanie Zarządu, pozytywny wynik głosowania skutkuje przyjęciem kandydata w poczet członków zwyczajnych,
d) kandydat w okresie próbnym uczestniczy w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, przestrzega postanowień statutu i decyzji Zarządu, opłaca składki, nie przysługuje mu jednak prawo głosowania oraz bierne i czynne prawo wyborcze.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w życiu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
h) zgłaszania poprawek do statutu,
i) odwołania się od decyzji zarządu,
j) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) uczestniczenia aktywnego w realizacji zadań i celów statutowych,
b) regularnie opłacać składki członkowskie i uczestniczyć w zebraniach,
c) przestrzegać ustaleń statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) przestrzegać zasad etyki środowiskowej, przepisów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przyjętych norm społecznych,
e) swoją postawą kształtować pozytywną opinię społeczeństwa na temat środowiska użytkowników motocykli.

4. Członkowie Stowarzyszenia płci żeńskiej oraz członkowie, którzy ukończyli 65 rok życia, opłacają tylko 50% ustalonej składki członkowskiej.


§12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, może zostać osoba znana członkom Stowarzyszenia, uznająca wyznaczone przez Stowarzyszenie cele oraz wspierająca jego działania. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie może stać się członkiem wspierającym.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez głosowanie, podczas Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni, poza obowiązkiem opłacania składek członkowskich.


§13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Zarządu,
b) śmierci członka,
c) zakończenie działalności przez Stowarzyszenie,
d) decyzji Zarządu, w przypadku członków zwyczajnych i wspierających, za rażące nieprzestrzeganie regulaminu, decyzji władz Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia,
k) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą trzech kolejnych składek członkowskich lub innych zobowiązań,
l) decyzji Walnego Zebrania Członków, w przypadku członków honorowych, za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
m) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

2. Członek po skreśleniu z listy członków, może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków , po odbyciu okresu kandydackiego, jednak nie wcześniej niż jeden rok od daty usunięcia lub wystąpienia z Stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.Rozdział IV
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§14

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§15

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3 W przypadku zakończenia działalności przez Stowarzyszenie, zostanie powołana przez Walne Zebranie Członków, Komisja Likwidacyjna w składzie trzech osób, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia w przypadku zakończenia działalności przez Stowarzyszenie, zostanie wykorzystany na koszty związane z likwidacją działalności, a pozostała część przekazana zostanie na dobro organizacji pożytku publicznego.


wykonanie: studio G44 945,676 unikalnych wizyt